Veiligheid

reglement van inwendige orde

Het reglement van inwendige orde is van toepassing in het voetbalstadion van K. Patro Eisden Maasmechelen, Kolenmijn Limburg – Maaslaan 2, 3630 Maasmechelen en alle andere voetbalstadions in België, behoudens de bijzondere bepalingen opgenomen in het artikel 16.

Inhoudsopgave

Artikel 1

Elke persoon die het complex betreedt, neemt kennis van (de bepalingen van) dit Reglement, aanvaardt deze en leeft deze na. Het Reglement van Inwendige Orde is op een duidelijke en zichtbare wijze aangebracht aan de ingang van het stadioncomplex.

Artikel 2

Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd door de organisator begeeft zich in het stadioncomplex volledig op eigen risico.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of ongeval.

Toegang tot het stadioncomplex

Artikel 3

Iedere persoon die zich aanbiedt aan de toegang tot het stadion dient in het bezit te zijn van ofwel een geldig toegangsbewijs ofwel een speciale toelating die wordt verleend door de organisator en waaruit de bevoegdheid blijkt om het stadion te mogen betreden.

Met het toegangsbewijs wordt een éénmalige toegang verleend tot het stadion.

Iedere persoon, die zich in het stadion bevindt, is op elk moment in het bezit van dit toegangsbewijs of van deze speciale toelating.

Artikel 4

Op het toegangsbewijs wordt, in voorkomend geval, de toegekende plaats in de tribune of zone aangeduid.

Artikel 5

Personen die niet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs, een speciale toelating, of die hun aanwezigheid niet op een andere rechtmatige titel kunnen gronden (zoals veiligheids- of hulpdiensten), worden de toegang geweigerd of worden onmiddellijk uit het stadion verwijderd.

De koper of verkrijger en elke overdrager van het toegangsbewijs of van de speciale toelating is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk met de uiteindelijke houder ervan voor elke schade veroorzaakt door deze laatste in het stadion.

Controle-afgifte

Artikel 6

Eenieder die het stadion betreedt of wenst te betreden, met inbegrip van de houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating, onderwerpt zich aan de controle van zijn toegangsbewijs of van deze speciale toelating.

Indien er stewards aanwezig zijn, kunnen deze personen die het stadion betreden of wensen te betreden van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengen in het stadion het verloop van de wedstrijd kan verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kan brengen en de openbare orde kan verstoren.

De stewards kunnen om afgifte van voorwerpen verzoeken die het verloop van de wedstrijd kunnen verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kunnen brengen of de openbare orde kunnen verstoren.

De stewards beslissen welke voorwerpen tijdelijk kunnen worden bewaard met het oog op teruggave na de wedstrijd. De bewaargever geeft vrijwillig deze voorwerpen in kosteloze bewaring af en bekomt een ticket. Na de wedstrijd wordt aan de bewaargever het voorwerp enkel terugbezorgd tegen afgifte van dit ticket. De artikelen 1915 tot en met 1954quater van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

Gegevens

Artikel 7

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake:
– wordt degene die het stadion betreedt of wenst te betreden desgevallend in kennis gesteld dat de organisator op grond van veiligheidsoverwegingen, gegevens verzamelt en verwerkt.
– kunnen van elke persoon die het stadion betreedt of wenst te betreden, beelden worden verzameld die kunnen worden bewaard en verwerkt. Het verwerken van deze beelden door de politiediensten en/of organisator gebeurt enkel in de optiek om de handhaving en de naleving van de veiligheid te verzekeren binnenin het stadioncomplex, en heeft onder meer tot doel feiten, gesanctioneerd door de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, misdrijven en inbreuken op het Reglement van Inwendige Orde te voorkomen en op te sporen, en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de daders.

Artikel 8

Inlichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 14 van het Reglement 2016/679 van het Europees parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van die gegevens:

 • –  Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke: …………………………………………………………, vertegenwoordigd door………………………………………..
 • –  Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke: ………………………………………………………….
 • –  Naam en contactgegevens aangestelde voor gegevensbescherming: …………………………………………………………………….
 • –  Rechtsgrond voor de verwerking en verwerkingsdoeleinden: Rechtsgrond: De Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (“Voetbalwet”).
  Verwerkingsdoeleinden: De verwerking van de beelden die door de camera’s in het stadioncomplex worden vastgelegd en verzameld, heeft tot doel de door feiten gesanctioneerd door de Voetbalwet en de inbreuken of overtredingen en misdrijven op het de door de organisator opgestelde Reglement van Inwendige Orde te voorkomen en op te sporen en de bestraffing mogelijk te maken middels de identificatie van de daders.
 • –  Categorieën van persoonsgegevens: Alle visuele gegevens die kunnen worden vastgelegd door een camera die toelaten of helpen een persoon te identificeren.
 • –  De ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens: De voor de verwerking verantwoordelijke en de bevoegde politiediensten en gerechtelijke autoriteiten.
 • –  De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard: De beelden die aanleiding geven tot het opstellen van een proces-verbaal voor feiten of handelingen bestraft door de voetbalwet en tot vaststellingen van overtredingen of inbreuken op het reglement van inwendige orde, worden door de verwerkingsverantwoordelijke gedurende zes maanden bewaard, behalve in geval van inbeslagneming van de beelden in toepassing van artikel 35 van het Wetboek van Strafvordering. Alle andere beelden worden gedurende drie maanden bewaard.
 • –  Inzage, rechtzetting, wissen, beperking en bezwaar: Elke betrokkene heeft het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage, rechtzetting of wissen van persoonsgegevens of om de hem betreffende verwerking te beperken, alsmede het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Hiertoe wordt betrokkene verzocht contact op te nemen met de aangestelde voor gegevensbescherming.
 • –  Klacht: Elke betrokkene heeft het recht klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming:
  T: 32 (0)2 274 48 00 / 32 (0)2 274 48 35
  E: contact@apd-gba.be
 • –  Bron waar de persoonsgegevens vandaan komen: camera’s geplaatst en gebruikt conform de voetbalwet
 • –  Toegankelijkheid voor het publiek van de vastgelegde beelden: Neen

Verboden voorwerpen of bezittingen

Artikel 9

Het is de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich aanbieden tot de toegang van het stadion alsook de aanwezige personen in het stadion verboden binnen te brengen, te laten binnen brengen of in het bezit te zijn van onder meer de volgende voorwerpen:

1°  alcohol,drugsofopwekkendemiddelen,

2°  flessen, glazen, blikken of ander gelijkwaardig materiaal dat dient of gebruikt wordt om vloeistoffen of dranken te bevatten,

3°  projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand,

4°  ontvlambare producten of materialen, spuitbussen,

5°  pyrotechnischevoorwerpenzoalsbengaalsvuur,

6°  om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen worden gebruikt,

7°  elk middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.

Artikel 10

Behoudens toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke, worden dieren niet toegelaten in het stadion.

Artikel 11

De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:

 • –  de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dandeze vermeld op het toegangsbewijs
 • –  de wedstrijd te onderbreken of stop te zetten
 • –  de toeschouwers tijdelijk in het stadion op te houden bij het einde van dewedstrijd
 • –  het stadion geheel of gedeeltelijk te ontruimen
 • – de toegang tot het stadion te weigeren ondanks het in bezit zin van een geldig toegangsbewijs.

Verboden gedragingen

Artikel 12

Binnen het stadion is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating ten strengste verboden om:

1°  zonder toestemming van de Pro League/Voetbal Vlaanderen/ACFF of deKBVB, beelden of geluidsopnamen van een wedstrijd te maken of daaraan mee te werken voor enig ander doel dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik in de privésfeer. Dit verbod geldt niet voor bevoegde persfotografen, -filmers of journalisten, in zoverre zij naar het oordeel van de organisator optreden binnen de grenzen zoals gesteld bij hun accreditatie of in zoverre zij handelen binnen de grenzen van de contracten die de Pro League/Voetbal Vlaanderen/ACFF of KBVB heeft afgesloten met haar commerciële en/of mediapartners. In ieder geval is het eenieder verboden foto’s te verkopen voor commerciële doeleinden zonder toestemming van de portrethouder;

2°  om zonder geldige en voorafgaande schriftelijke machtiging van de organisator of van de Pro League/Voetbal Vlaanderen/ACFF of KBVB, matchdata, scoutingsdata, en/of statistieken te verzamelen of daaraan mee te werken middels draadloze netwerken of anderszins, behoudens hun eigen niet-commercieel, privaat oogmerk;

3°  zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeelten van het stadion of in een andere tribune, compartiment of gedeelte van het stadion alsook op een andere plaats in de tribune dan deze vermeld op het toegangsbewijs zonder de voorafgaandelijke instemming van de veiligheidsverantwoordelijke. De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen echter steeds het recht voor om de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan deze vermeld op het toegangsbewijs;

4°  gebouwen,constructies,hekkensofomheiningen,afsluitingen,lichtmasten, dug-outs, daken, of enige andere infrastructuur van het stadion te beklimmen en/of recht te staan op zitplaatsen of banken vóór, gedurende en na de wedstrijd;

5°  zich in te laten met beledigende, kwetsende, provocerende en/of discriminerende (racistische, xenofobe, homofobe,…) teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren en uitlatingen;

6°  de toegangs- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen, gangen te hinderen en zich op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en het verlaten van het stadion;

7°  zich te vermommen of aan de herkenbaarheid te onttrekken;

8°  dranken, voeding of enig ander product te verkopen of in de verkoop tebrengen zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisator;

9°  enigehandelingstellenmetalsdoelofresultaatenigvoorwerpofvloeistofof enig ander product in losse of gasachtige toestand naar het speelveld, de zone die het speelveld omringt of in de tribunes te verplaatsen (zoals werpen of afvuren) of met gevaar voor anderen te manipuleren (zoals tot ontploffing doen brengen);

10° enig voorwerp te gooien, in welke vorm dan ook, op het veld of in de tribunes. De club behoudt zich expliciet het recht voor om de maximale burgerrechtelijke uitsluiting uit te spreken en iedere mogelijke schade hoofdelijk te verhalen op de persoon / personen die aan de oorzaak ligt / liggen van het incident. Dit omvat onder meer, maar niet-limitatief, de opgelopen materiële schade, de boete opgelegd door de disciplinaire instantie van de KBVB of UEFA, de forfaitaire schadevergoeding die moet betaald worden aan de Pro League, de procedurekosten gemaakt door de club etc;

11° Tijdens wedstrijden, events en randactiviteiten van de Jupiler Pro League, de 1B Pro League en de Croky Cup te roken onder welke vorm dan ook (sigaretten, sigaren, e-sigaretten, apparaten die tabak verhitten en alle andere soorten tabaksproducten). Roken kan enkel in daartoe voorziene Aangewezen Rookzones buiten de tribunes. Aangewezen Rookzones dienen te beantwoorden aan voorwaarden door de Pro League bepaald;

12°te wildplassen;

13° schade te berokkenen aan personen en/of stadioninfrastructuur; 14°spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen aan te brengen zonder

voorafgaande goedkeuring van de organisator. Bovendien mogen deze niet:

 • –  voor de reclameborden worden opgehangen,
 • –  het zicht op het speelveld belemmeren,
 • –  de evacuatiewegen belemmeren,
 • –  iemands herkenbaarheid belemmeren.

Weigeren van toegang en verwijdering uit het stadion

Artikel 13

De toegang tot het stadion wordt ontzegd of geweigerd aan personen die:

1°  kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel;

2°  een stadionverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel een organisator ofwel de nationale of internationale voetbalbonden of –federaties ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten;

3°  door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede,…;

4°  zich op vraag van de stewards die deelnemen aan de controle op de naleving van het reglement van inwendige orde, tegen een controle of afgifte verzet of wanneer is vastgesteld dat hij of zij in het bezit is van een wapen of een gevaarlijk voorwerp;

5°  in strijd handelen met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit reglement van inwendige orde of weigeren de richtlijnen van de door de organisator aangestelde of gemandateerde personen op te volgen.

Artikel 14

Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht van toegang tot het stadion weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit het stadion doet verwijderen, is noch de organisator, noch de verdeler gehouden het toegangsbewijs terug te betalen.

Artikel 15

De persoon, die de toegang tot het stadion wordt geweigerd of die door de beslissing van de organisator verplicht wordt het stadion te verlaten of de bepalingen van het Reglement van Inwendige Orde niet naleeft, kan uitgesloten worden voor het bijwonen van voetbalwedstrijden overeenkomstig de vigerende burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure.

De burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure wordt nationaal georganiseerd door de KBVB als overkoepelende sportbond voor rekening van de clubs en/of organisatoren ten aanzien van diens supporters.
De KBVB beschikt als overkoepelende sportbond, naast het geval waar zij zelf organisator is, over dezelfde mogelijkheden en hoedanigheden als de organisator om een burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure op te starten.

De “Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden” van 21 december 1998 en zijn uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Artikel 16

 • Bijzondere bepalingen eigen aan het Gemeentelijk Sportparkstadion
  • Het is verboden om eten mee te brengen / te kopen en deze te nuttigen in de tribunes
  • Het gooien van papiersnippers, confetti, wc rollen en dergelijke is niet toegelaten tenzij voorafgaandelijke aanvraag en toestemming van de vv
  • Het gebruik maken van een megafoon, muziekinstrument in het stadion complex is toegestaan mits voorafgaande aanvraag en toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke
  • Het is verboden om het stadioncomplex te betreden in het bezit van toeters met drukgas, vuvuzela’s en soortgelijke toestellen om deze in het volledige stadion complex te gebruiken.
  • Vermelding van de bepalingen betreffende de vlaggen, eventuele teksten mogen niet kwetsend nog racistisch zijn, de vlaggenstokken moeten uit soepele, buigzame kunststof buizen bestaan en maximum 2 meter lang zijn en maximum 25 mm doormeter hebben
  • Vlaggen en spandoeken zijn toegelaten, indien conform aan artikel 7, laatste alinea van dit RIO
P